Ngoại khóa môn Văn


Hoạt động ngoại khóa K11 - Tham quan học tập tại Đà Lạt


Hoạt động bảng tin


Tham quan ngoại khóa Bến Nhà Rồng.


Thiết kế lồng đèn - STEM


CLB Tin học


86